Lokaal werk

 

Om u wegwijs te maken in bepaalde terminologie die gebruikt wordt binnen openbare besturen, hebben we voor u een verklarende woordenlijst samengesteld met de meest voorkomende afkortingen en hun betekenis.

 

Hieronder lichten we enkele programmapunten punten toe. Ons volledige programma kan u hier downloaden.

 

Een ondernemingsvriendelijke gemeente

Landen moet een sturende rol spelen bij de uitbreiding van de ondernemingen. Zij moet initiatieven nemen voor de privaat-publieke samenwerking.

 

Een gerichter winkelbeleid

•onderzoek naar de uitbreiding en betere toegankelijkheid van specifieke handelszaken en horeca in Groot-Landen;

•gezonde mix tussen detailhandel en warenhuizen.

•toezicht op de nachtwinkels, zowel wat het aantal betreft als het naleven van afspraken en regels;

•een goed beheer van leegstaande handelspanden. In belang van de veiligheid, woongelegenheid boven de winkels aanmoedigen;

•indien nodig, een woning snel ongeschikt of onbewoonbaar verklaren en onmiddellijke druk leggen om de opgelegde maatregelen uit te voeren;

•gevelvernieuwing ondersteunen en dit niet allen in de hoofdstraat van het centrum;

•met een doordacht parkeerbeleid het winkelen in Groot-Landen aanmoedigen en de handelszaken verder versterken door een gemakkelijke en veilige toegang tot winkelcentra te verschaffen;

•de bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en bekendheid van de stad opwaarderen;

•evenementen in het weekend en op feestdagen in Groot-Landen aanmoedigen, met nadruk op gezinsvriendelijke activiteiten;

•zorgen dat Landen LEEFT!

 

Het bedrijventerrein verder uitbouwen

Brede toegangs- en uitwegen aanleggen die zorgen voor een goede verbinding met de Vlaamse hoofdwegen. In samenspraak met andere gemeenten een gemakkelijkere verbinding met Limburg uittekenen.

 

Ons arbeidsmarktbeleid verbeteren

•Meer mensen aan het werk zetten in Landense winkels, bedrijven en ondernemingen. De lokale ondernemers ondersteunen om geschikt personeel te vinden. De samenwerking tussen de scholen en de lokale ondernemers aanmoedigen. Het beleid heeft hier een brugfunctie in de samenwerking tussen de bedrijven en de VDAB, Syntra, CVO,…

 

Sociale economie

•de sociale economie vraagt een bijzondere controletaak : controle van domicilie en gezinstoestand, toetsen van de werkbereidheid en aanpak van de sociale fraude, dit i.s.m. de politie, RVA en sociale inspectie;

•in samenwerking met VDAB, lokale vzw’s en OCMW lokale initiatieven voor tewerkstelling van kwetsbare werklozen aanmoedigen;

•voorzien in voldoende aanbod starterswoningen om jonge tweeverdieners aan te trekken en voorzien in voldoende seniorenwoningen in het winkelcentrum.

 

Actieve armoedebestrijding en aandacht voor hulpbehoevenden

•werkzoekenden actief begeleiden naar nieuw werk;

•gerichte en kwaliteitsvolle informatie bieden

◦over dienst- en zorgverlening voor de zieken en sociaal zwakkeren;

◦over aanbod sociale woningen en betaalbare (sociale) huurwoningen;

•wijkwerking in Groot-Landen verfijnen en doorstroming naar het sociaal huis verzekeren: een laagdrempelig aanbod van vele diensten.

 

Bijzondere aandacht voor gezinsbeleid

•aandacht voor combinatie werk en gezin

◦voldoende, betaalbare en flexibele kinderopvang;

◦zorgen voor (online) info betreffend opvang ;

◦zorgen voor flexibele opvang: voor en na school, occasioneel;

◦opvang betaalbaar houden, evenredig met het gezinsbudget;

◦zorgen voor voldoende sportkampen, speelpleinwerking, …;

◦accommodatie voorzien voor gereglementeerde vrijwillige opvang;

◦zorgen voor uitbreiding van onthaalmoeders/-vaders door een o.a. startondersteuning te geven;

◦organiseren van opvang van eerste graad leerlingen tijdens de examenperiode, dit kan op vrijwillige basis bij andere gezinnen;

•opwaardering van lokale adviescommissies (LAC).

 

Woonbeleid

•jonge mensen aanmoedigen om in Groot-Landen te blijven;

•jonge gezinnen aantrekken;

•het belang van de sociale huisvesting bevestigen, door de bestaande sociale verkavelingen goed te onderhouden en indien nodig te renoveren en vooral zeer rechtvaardig te verdelen;

•goeddoordachte en op basis van eerlijk handelen bouwvergunningen afleveren, zonder onderscheid of voorkeur;

•werk maken van het terugdringen van leegstand en verkrotting;

•afdwingen dat elk, in handen van bouwpromotoren gegeven project, aan minimum quota inzake groenoppervlakte voldoet;

•reglementering van, controle op en toepassen van strenge maatregelen bij niet naleving van reglementering i.v.m., proper houden van de gemeente.

 

Seniorenbeleid

•gepensioneerden betrekken bij vrijwilligerswerk, bv. als stadsgids, taallessen voor anderstalige nieuwkomers, kinder- en jongerenopvang, …;

•senioren betrekken bij het beleid door betreffende beslissingen te toetsen aan hun behoeften;

•toezien dat de huizen waarin de bejaarden blijven wonen, een minimum garantie op veiligheid, hygiëne en comfort bieden. Woningverbetering aanmoedigen indien nodig of nieuwe woonst tussen een leefgemeenschap van jongeren aanbieden;

•de ouderen de kans geven om, indien ze dit wensen, zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, door hen goed te informeren over alle hulpverlenende instanties die er zijn en hen zelfs te ondersteunen bij de aanvraag van deze mogelijkheden;

•gerichte en kwaliteitsvolle informatie bieden over de ouderenverblijven;

•nog meer voorzien in bejaardenopvang en seniorenflats;

•de verschillende seniorenverenigingen ondersteunen bij hun initiatieven en oprichting van seniorengerichte activiteiten aanmoedigen: cultuur, sport, levenslang leren.

 

Jongerenbeleid

•economie: evenementen tijdens het weekend;

•sport: zorgen voor voldoende sportkampen , speelpleinwerking,…;

•kinderopvang: accommodatie voorzien voor gereglementeerde vrijwillige opvang door 16-plussers;

•evenementen voor ouder wordende jeugd inlassen en ondersteunen;

•sport en cultuur: voorzien in een geschikte multifunctionele locatie;

•een goede samenwerking met de scholen;

Voor de jongerenadviesraad een degelijke vergaderzaal voorzien, die tevens dienst kan doen voor andere vergaderingen van jongeren of kleine evenementen. Deze jongerenadviesraad effectief betrekken bij het beleid.

 

Inburgeringsbeleid

Inburgering van allochtone of andere nieuwkomers is essentieel als opstap naar een succesvolle integratie. Het lokaal bestuur speelt een belangrijke rol om nieuwkomers te verwelkomen en actief te laten deelnemen aan de Groot-Landense samenleving. Nederlands leren is hierbij een cruciale hefboom. Ook het zich eigen maken van wetten en gewoonten is een belangrijke voorwaarde voor een snelle integratie.

Het is aan de gemeente om haar bevoegdheden, als verstrekker van opvang, als inschrijver van nieuwkomers, als doorgeefluik voor regularisatieaanvragen en als ordehandhaver, maximaal te benutten en zo de migratie en integratie in haar gemeente in goede banen te leiden.

 

Het thuisgevoel

•het is belangrijk dat alle burgers, ook de nieuwkomers, zich in Groot-Landen thuisvoelen;

•een warme samenleving, waarbij nieuwkomers door laagdrempelige initiatieven snel en op een aangename manier in de gemeente betrokken worden;

•het ondersteunen van het verenigingsleven;

•De kennis van het Nederlands is van primordiaal belang voor diegenen die zich in Landen vestigen. Het aanleren van het Nederlands is dus niet vrijblijvend.

 

Tewerkstellingsverhouding

•toezien op een correcte tewerkstellingsverhouding tussen autochtonen en allochtonen. Relevante competenties moeten prioritair blijven bij personeelsaanwerving.

 

Begeleiding van de allochtone werkzoekende

•alles in het werk stellen om de bevolkingsgroepen die minder kansen op de arbeidsmarkt hebben, te begeleiden naar de verschillende opleidingen waar ze gerichte competenties kunnen verwerven;

•daarna hun de kans geven om onze arbeidsethiek te verwerven zodat zij als werkzoekenden gemakkelijker in kunnen gaan op een passend jobaanbod;

•alle ondersteuning geven om een snelle integratie in de maatschappij te bekomen, met gedegen maatschappij- en taalkennis. Dit zal voor hen het meest resultaatgericht antwoord bieden;

 

De rode draad door het N-VA-programma, en dit geldt voor elk beleidsniveau, is de maatschappelijke verantwoordelijkheid die iedere burger heeft.

N-VA wil niet opleggen wat de burger MOET doen, maar moedigt aan ‘om te doen’. Wij pleiten voor bestuurlijke ondersteuning bij elke maatschappelijke verantwoordelijkheid die de burger, persoonlijk of via verenigingen op zich neemt.

 

Cultuur, sport, toerisme en cultureel erfgoed

Een zorgzaam gemeentebestuur draagt, volgens N-VA Landen, ook zorg voor cultuur en sportbeoefening in zijn gemeente. Het beleid en de beleidsmaatregelen moeten niet gericht zijn op individuele consumptie, wel op een gezamenlijk beleven.

De gemeente moet streven naar een betere samenwerking met het onderwijs, meer specifiek het kunstonderwijs en de culturele sector. N-VA Landen wil een kunstenbeleid dat creativiteit centraal stelt en zal de kwaliteitsvolle en veelzijdige kunstenaar steunen.

Deze aanpak betreft ook het sportbeleid.

Landen is een oude stad met een voldoend, maar onbekend cultureel erfgoed. N-VA Landen wil Groot-Landen meer promoten.

Er kunnen heel wat gezinsvriendelijke en vooral creatieve activiteiten georganiseerd worden die tevens tot ver over de grenzen gepromoot worden.

Bij deze vier beleidsitems wordt het onderwijs liefst zoveel mogelijk betrokken. Het zal ook de jongeren, ten goede komen.

 

Cultuur

•gevarieerd cultuuraanbod aanmoedigen en ondersteunen;

•voorzien in een geschikte multifunctionele locatie om verschillende evenementen te organiseren, zowel voor de jeugd, een veilig fuiflokaal, als voor de volwassen cultuurminnenden, een CC op maat. Het domein EMI-22 is hiervoor de geschikte locatie. Bij de ingebruikname van het domein EMI-22 mag geen enkel privébelang een rol spelen. Een uitbouwplan zal best aan meerdere neutrale instanties voorgelegd worden. Ook de adviesraden moeten de kans krijgen hun zeg hierin te hebben;

•eigen kwaliteitsvolle kunstenaars aanmoedigen;

•alle lagen van de bevolking aanmoedigen om deel te nemen aan het culturele leven.

 

Sport

•“sport voor allen”- mentaliteit stimuleren;

•voor de verschillende aangeboden sporttakken in Landen een goede en doordachte infrastructuur verzekeren. Ook hier is EMI-22 een geschikt domein;

•alle lagen van de bevolking aanmoedigen om deel te nemen aan een gezonde en evenwichtige sportbeoefening, met bijzondere aandacht voor de jeugd.

 

Toerisme

•een werkgroep toerisme opstarten met o.a. de schepen van toerisme, de Geschied- en Heemkundige kring, de handelaars, de afgevaardigde straatcomités, reisagentschappen en toerismedeskundigen;

•jaarlijks toeristisch weerkerend evenement op touw zetten, waar Groot-Landen zich in onderscheidt (bv. de reuzen, de kerststallen);

•logistieke ondersteuning voor de toeristen uitbreiden (bv. verhuur van fietsen, rondleiding door gidsen, …);

•de verzorging van alle gevels moet bijdragen tot een specifieke Groot-Landense uitstraling. De bezoeker mag geen negatief beeld van Landen, het centrum en alle deelgemeenten overhouden omwille van het feit dat o.a. de hoofdstraat van Landen er beduimeld en onverzorgd bijligt, of omdat een dorpsplein geen gezelligheid uitstraalt;

•het centrum van Landen verfraaien door kunstwerken op de stoep van de hoofdstraat te plaatsen, met waardering van eigen kunstenaars.

 

Onroerend erfgoed

•historische gebouwen een gericht doel geven;

•een doordacht beleidsplan opstellen over een evenwichtige financiering van het patrimonium van de verschillende erkende erediensten en de bestemming van leegstaande kerken, in samenspraak met de kerkfabrieken.

 

Mobiliteit en verkeersveiligheid

De mobiliteit naar, van en in Groot-Landen legt een hypotheek op de leefbaarheid van Landen en de groeikansen van onze economie en toerisme.

Het woon-werkverkeer kan, door infrastructurele maatregelen, in goede banen worden geleid.

Het openbaar vervoer moet zorgen voor een ontsluiting van de noordelijk gelegen gemeenten om de handel te bevorderen, de scholen meer kansen te bieden, de cultuur- en sportmogelijkheden ook voor deze bevolking toegankelijk te maken.

 

Voetgangers en fietsers

•voetpaden , stoepen en fietspaden aanleggen of fietsstroken afbakenen;

•bestaande fietspaden en voetpaden goed onderhouden;

•maatregelen treffen om de voetgangers langs drukke wegen te beschermen.

 

Wegeninfrastructuur

•prioriteit geven aan een goede infrastructuur;

•ontsluiting industriepark, het zware vrachtverkeer uit de woonkernen bannen;

•meer snelheidsremmers, maar enkel waar nodig;

•aanpakken van gevaarlijke verkeerspunten;

•kleine parkeergelegenheden aan de straathoeken aanleggen voor de auto’s van de plaatselijke bewoners, om zo de wegen parkeervrij te maken;

•in de straten waar er risico is op wateroverlast zandzakjes op een centrale plaats bewaren;

•meewerken aan de provinciale maatregelen die de boeren moeten nemen om wateroverlast te voorkomen.

 

Verkeersbeleid rondom scholen

•een schoolroutekaart uitwerken en verspreiden: hierin worden op een aantrekkelijke manier de veilige routes naar school uitgewerkt in functie van het bestaande verkeer, de vermazing en de haalbare afstanden voor jongeren te voet en per fiets;

•aankopen van veiligheidskledij groeperen;

•tot nabootsing van verkeerssituaties in het kader van verkeerseducatie een mobiel verkeerspark beschikbaar stellen. De gemeente koopt het educatief pakket aan en leent het kosteloos uit.

 

Aanblik en onderhoud

•voldoende verhoging van de belasting op leegstand en verwaarlozing om verkrotting en speculatie tegen te gaan;

•straten en stoepen schoonmaken, verzakkingen wegwerken, losliggende tegels vastleggen.